Протокол 6 от заседание на НС на БСДД от 21.03.2017г.

Документът е наличен при Националния координатор за преглед от членовете на БСДД.

В гр. София беше проведено заседание на Националния съвет (НС) на политическа партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ (БСДД). Съпредседателят и член на НС Георги Неделчев докладва за дейността на ПП „БСДД“ и на Националния съвет на ПП „БСДД“:

Партията бе регистрирана в Централната избирателна комисия на 08.02.2017 г., но два дни по-късно след проверката на Гражданска администрация „ ГРАО“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството се оказа, валидните избирателни участия в подкрепа на регистрацията на ПП „БСДД“ са под необходимия минимум. Предприети са действия за внасяне на предложение за изменение на Изборния кодекс и отмяна на изискването за представяне на списъци с подписи за подкрепа на регистрация на партия за участие в избори. Със съзнателното и нарочно проваляне на подписката от страна на една конкретна група се отбеляза опит за разцепване на БСДД от външни за организацията лица, от бивши и настоящи членове на партията, на бивши членове на Националния и Контролен съвет, както и на бивш съпредседател в нарушение на Устава на ПП „БСДД“ и с увреждане на доброто име на партията. Въз основа на тези увреждащи целостта на БСДД действия се наложи изключването от партията на следните организатори и участници, удостоверени в тяхната специално създадена фейсбук-група:

1. В. Т. К.

2. Г. Д. З.

3. И. И. М.

4. С. В. П.

5. В. И. Г.

6. Д. Н. Й.

7. Р. С. Й.

8. М. В. М.

9. Х. Т. Т.

След проведеното обсъждане и с изработен консенсус докладът беше одобрен и беше взето решение за изключване от членския състав на партията на изброените лица.

Беше внесено предложение за насрочване и провеждане на Национално събрание на ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ на 22 април 2017 г. събота от 13 часа, което да се проведе в гр. София, ул. „Незабравка“ № 25 в зала Европа на Парк-хотел Москва при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на съпредседателя Георги Неделчев относно дейността на ПП „БСДД“ за изминалия период.

2. Приемане на финансовия отчет на Националния съвет на ПП „БСДД“.

3. Организационни въпроси.

След проведеното обсъждане и с изработен консенсус НС реши да насрочи свикване и провеждане на Национално събрание на ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ 22 април 2017 г. събота от 13 часа, което да се проведе в гр. София, ул. „Незабравка“ № 25 в зала Европа на Парк-хотел Москва при изброения дневен ред. НС възложи на Председателите и на Националния координатор организирането и свикването на Националното събрание и предприемане на необходимите действия по провеждането на събранието.

Беше прието членският внос да бъде събиран за 2016 година в размер на 8 лева – за месеците май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември,  считано от вписването на ПП „БСДД“ в регистъра на СГС от края на април 2016 г. и за 2017 г. в размер на 12 лева. – по един лев за месец. НС възложи на Националния координатор предприемане на действия по събиране на членския внос съгласно приетия Правилник за прилагане на Устава на ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“.

След направеното обсъждане по организационни въпроси НС взе решение да възложи на Председателите и на Националния координатор подготвянето на предложения за уточнения и допълнение на Устава на ПП „БСДД“ и разглеждане на състава на органите на БСДД. Беше прието, че поради техническа грешка Протокол с номер 4 от заседания на Националния съвет не съществува.

С изчерпване на дневния ред заседанието на Националния съвет на ПП „БСДД“ бе закрито.  

ГЛАСУВАЛИ:

ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ ВЕНКОВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

ТАНЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ПЛАМЕН ДРАГНЕВ ДРАГНЕВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДЕНЧЕВ               

ЕЛИЗАБЕТА АНТОНИЕВА ЙОРДАНОВА