УЧРЕДИТЕЛНА  ДЕКЛАРАЦИЯ

за учредяване НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

Ние, подписалите тази учредителна декларация, с вярата и ясното съзнание за дълг и отговорност пред българските граждани за свобода на личността, справедливост, зачитане на върховенството на закона, заявяваме нашата воля да учредим политическа партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ /ПП БСДД/. 
ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ се създава, за да функционира и да отстоява позицията в обществения живот на Република България, че директната демокрация е безспорният фактор гражданинът на България да участва активно във всяка политическа дейност и в управлението на обществото.  
Основните принципи, които са определящи в политиката на ПП БСДД, са: 
Равни възможности; 
Висока политическа култура; 
Нравственост; 
Професионализъм; 
Физикогеографски принцип за формиране на структурата на ПП БСДД; 
Между расова и етническа търпимост; 
Участие в управлението на държавата с обществено-политическа воля, изразена чрез избори и други директни демократични начини.  
Основните цели на ПП БСДД са: 
Непосредствено участие на гражданите в организацията и управлението на българското общество; 
Осигуряване на нормални условия за спокоен и нравствен начин на живот; 
Отстояване идентичността на Р България, на националните интереси; 
Развитие на интелектуалните способности и повишаване интелектуалното равнище на българските граждани; 
Преодоляване на разликата във възможностите за развитие на образователното и социално състояние с водещи нации в Европейския съюз.  
Дейността на ПП БСДД е насочена към: 
Трайно увеличаване на доходите на населението със справедливо разпределение и трайно запазване на системата за българското общество; 
Икономика с основен енергоносител, базов доход и директна демокрация с усъвършенстване на данъчната система; 
Растеж на вътрешното потребление и българското предприемачество; 
Достъпно, съвременно и по-добро, с високо качество образование и здравеопазване система за отзоваване; 
Електронизация в дейността на членовете и органите на ПП БСДД; 
Внедряване на електронни системи в държавната и общинска администрация, включително в изборния процес; 
Управление чрез консенсус; 
Установяване и развиване на връзки и контакти със сродни национални и международни сдружения, партии, организации, с институции и органи на Европейския съюз и с парламентарната група „Европа за свобода и директна демокрация“ в Парламента на Европейския съюз; 
Изработване и въвеждане на образователни програми за осигуряване на философия на съпричастност за вземане на управленски решения за развитие на българското общество; 
Участие в предлагането и разработването на единна нормативна уредба относно интелектуалната собственост; 
Информираност, обсъждане и участие в приемането на нормативни актове и в разработването на практики за утвърждаване на директна демокрация; 
Предлагането на мерки се основава на компетентност при вземане на решения, отговорност за успешното им прилагане, настойчивост и воля за тяхното осъществяване; 
Всеки български гражданин е участник в управлението на българското общество, но и всеки български гражданин носи отговорност за състоянието и развитието на обществото и неговата политическа организация – държавата. 
ПП БСДД заявява решителността си да работи с българските граждани, да обсъжда проблемите на обществото, да излъчва заедно с гражданите свои представители в управлението на Р България, да се изграждат заедно с гражданите достойни условия на живот и гордост от призванието „български гражданин“.  
Учредителната декларация е приета с единодушие от Инициативния комитет, съставен съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за политическите партии, на редовно събрание, проведено на 04.10.2015 г. и съдържа принципите и целите на Политическа партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“  
Инициативният комитет за учредяване на политическа партия Български Съюз за Директна Демокрация обявява процедура по учредяване на политическа партия с посоченото наименование и при посочените основни цели и основни принципи.

Инициативен комитет