ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

„БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Този Етичен кодекс е приет от Националното събрание на Политическа партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ и ще се прилага в дейността на Партията, нейните органи, структури и членове за подпомагане и насърчаване на етичното поведение и норми в съответствие с националното законодателство на Република България с поетите ангажименти по международни договори и с Правото на Европейския съюз.

 

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ

Чл. 1. Етичният кодекс определя принципите, етичните ценности и правилата, на които трябва да се основават отношенията между членовете на партията, между членовете на органите и институциите на партията, между членовете на партията и членовете на органите и институциите на партията, етичното поведение  за осъществяване дейността на партията, включително при подготовка за участие в избори, при самото участие в провеждането на избори, при провеждане на избирателни кампании.

Чл. 2. Целта на Етичния кодекс е да осигури демократичните ценности на партийния плурализъм, върховенството на Правовия ред и правата и свободите на гражданите чрез спазване и прилагане на нормите на етично поведение и коректно публично говорене, изразяване и изявления в интернет пространството, изключващо език на омразата, отправяне на нападки, обиди, клевети, водене на публични кампании при провеждане на свободни и демократични избор на национално и местно ниво в Република България, непосредствено участие на гражданите в организацията и функционирането на българското общество, отстояване идентичността на българските граждани, на националните интереси, повишаване на интелектуалните способности – равнище на българите, преодоляване на разликите в образователното и социалното състояние с водещи нации в Европейския съюз.

Чл. 3  Целта на Етичния кодекс е да утвърждава и да повишава престижа на ценностите ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ .

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Чл. 4. Основните принципи на Етичния кодекс са :

1. Доброволност - добра воля.

2. Равни възможности.

3. Висока политическа култура.

4. Нравственост.

5. Търпимост към различни мнения и идеи.

6. Отговорност.

7. Професионализъм.

8. Спазване на расова и етническа търпимост.

9.Постигане на целите чрез участие във функционирането на държавата с обществено-политическа воля, изразена чрез избори и други директни демократични начини.

10. Спазване на обществения ред.

11. Недопускане на конфликт на интереси.

12. Уважаване на свободата на словото и медиите без да се толерира нарушаване на  правото на неприкосновеност на личния живот.

13. Избягване на злоупотреба с власт, привилегия или влияние.

14. Недопускане на принудителни стимули за гласоподаватели да гласуват за или против определен кандидат.

15. Нулева толерантност с пълен отказ от предлагане на парични или други средства за гласоподаватели да гласуват за или против определен кандидат.

16. Проява на етична последователност и почтеност за повишаване на общественото доверие към провежданите кампании и резултати от изборните кампании в деня на гласуването.

17. Честност, добронамереност, въздържане от критични, язвителни или унизителни коментари по отношение на личността на опоненти или когото и да било в публичното пространство.

 

ОСНОВНИ  ПАРТИЙНИ ЦЕННОСТИ

Чл. 5. Основните партийни ценности са:

1.      Прозрачност на дейността и финансирането.

2.      Участие с кратки мандати и постоянен принос.

3.      Консенсус – изграждане на решенията.

4.      Доброволно и индивидуално членство в партията с избор чрез жребий.

5.      Контрол за спазване на Устава.

6.      Организационна отчетност.

7.      Информираност за състоянието на приходите и разходите.

 

ЕТИЧНИ НОРМИ НА ПАРТИЙНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 6. Членовете на ПП „БСДД“:

1.      Изпълняват добросъвестно задълженията се като спазват Устава, законните решения, указания и изисквания на органите на партията.

2.      Имат поведение, което изключва възпрепятстването на дейността на Партията съгласно нейните цели и Устав

3.      Не допускат поставянето им под каквато и да е външна зависимост като зависимост от интереси на други партии, интереси на бизнеса, от интереси на отделни личности – физически лица, държавни органи, органи на местно самоуправление и др.

4.      Не приемат имотни облаги заради членството им в ПП „БСДД“ и за изпълнение на задълженията им на членове на Партията

5.      Да уважават личността на всеки друг член на па  Партията и на член на орган на Партията, неговото право на  мнение и да не уронват престижа им.

6.      Да зачитат човешкото достойнство без оглед на възраст, пол, раса, социална, етническа, религиозна, партийна принадлежност или наличие на увреждания.

7.      Да оказват съдействие за постигане на целите на ПП „БСДД“, включително с присъствие на заседания на Националното събрание, заплащане на определения членски внос, дарения участие в изборни кампании, включване в провеждане на различни форуми, референдуми и други мероприятия, предвиждани и организирани от Партията.  

8.      Да бъдат справедливи и безпристрастни при обсъждания за взимане на решения в Партията и да участват в гласуването за постигане на консенсус.

9.      Носи се индивидуална отговорност за неспазване на Устава на ПП „БСДД“, за нечестно, непочтено и безнравствено публично и лично поведение.

10.  Да се утвърждават ценностите на директната демокрация и да се споделя опита с други политически сили, основани на директната демокрация в държави от Европа.

11.  Участие в провеждане на тест за измерване на характеристики на личността, особено при предлагане на кандидати при провеждане на национални и местни  избори, за да се предотвратява дейност на политици без чувства към хората и целящи само лично обогатяване.  

12.  Членът на ПП „БСДД“ трябва да бъде способен и с умения да работи с хора с различни характери, нагласи и желани мотивации, да бъде обигран в уменията си да разбира, говори и съчувства на хората, да се чувства комфортно сред хора, да убеждава, да мисли за хората, да е отговорен и подреден, за да изпълнява това, за което е избран от гражданите, когато му се делегират участия в избори.

 

НЕДОПУСТИМИ ПРАКТИКИ

Чл. 7  Недопустимо е отправяне на обвинения, използване на обидни думи, избягване на реч на омразата от членове на ПП „БСДД“ и от членове на органите на ПП „БСДД“

Чл. 8  Недопустимо е неравноправно третиране на други членове на ПП „БСДД“ и на членове на органите на ПП“БСДД“

Чл. 9  Недопустимо е отричане на консенсуса като справедливо средство за взимане на решения за развитието и утвърждаването на ПП „БСДД“ в общественото и политическото пространство на република България и на Европейския съюз.

 Чл. 10. Недопустимо е отказване за попълване на тест за личностна характеристика, определен от Изпълнителния съвет на ПП „БСДД“.

 Чл. 11.  Недопустимо е неспазването на принципите и правилата на този Етичен кодекс, което уронва престижа на членовете на ПП „БСДД“ и на самата ПП „БСДД“

 

ОЦЕНКИ ЗА НЕЕТИЧНИ ПРОЯВИ

Чл. 12. Оценките за неетични прояви се изразяват писмено и аргументирано.

Чл. 13. Допустимо е  извършване  на  публично оповестяване на нарушението чрез електронни и печатни медии в Република България за прояви на неетично поведение

Чл. 14. Оценките от проведен тест са основание за недопускане на неетични прояви.

 

КОМИСИЯ ПО ПАРТИЙНАТА ЕТИКА

 Чл. 15. Наблюдението за прилагане на Етичния кодекс на ПП „БСДД“ се осъществява от Комисия по партийна етика, определена от Изпълнителния съвет на ПП „БСДД“, която да организира и провежда обсъждане на въпроси от общ интерес на членовете на Партията особено по време на предизборни кампании и избори.

Чл. 16. Изпълнителният съвет определя целите, правилата и структурата на Комисията по партийна етика, избира членовете й и определя техните отговорности. Комисията по партийна етика на ПП „БСДД“ се състои от Председател и четирима членове .

 Чл. 17. Председателят и членовете на Комисията по партийна етика на ПП „БСДД“ действат обективно и независимо.

Чл. 18. Становищата и решенията се приемат с консенсус в едномесечен срок от подаване на сигнал или поставяне на задача във връзка с принципите, правилата и нарушения на задължения по Етичния кодекс на ПП „БСДД“ 

Чл. 19. Заинтересованите лица и органи се информират в едноседмичен срок от приемането на становището или /и/ решението.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ/

Чл. 20. Очакваните резултати от Етичния кодекс на ПП „БСДД“ се изразяват предимно в носенето на индивидуална отговорност, в честно и почтено индивидуално публично поведение, избягване на реч на омраза, равноправно третиране на всеки гражданин на Република България за участие в управлението на държавата, в предлагане на въпроси за разрешаване, в участие за решаването на въпросите и в дейностите по решените въпроси, също в извеждане на личен пример, който утвърждава ценностите на директната демокрация.

Чл. 21. Неспазването на принципите и правилата на Етичния кодекс на ПП „БСДД“ уронва репутацията на политически ангажираните лица-членове на ПП „БСДД“, членове на органите на ПП „БСДД“, предложени за избиране в национални и местни избори кандидати.

 

МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ

Чл. 22. Етичният кодекс на ПП „БСДД“ подлежи на задължително спазване от всички членове на ПП „БСДД“, на всички членове на органите на ПП „БСДД“, на всички кандидати за избиране в национални и местни избори, избори за Европейски парламент, на всички представители на ПП „БСДД“.

Чл. 23. Всяко нарушение на установените принципи и правила в Етичния кодекс на ПП „БСДД“ ще бъде разглеждано като основание за търсене на партийна отговорност, включително предлагане за изключване от членство в органи и в ПП „БСДД“ съгласно Устава на ПП „БСДД“ и действащото законодателство в република България.

Чл. 24. Етичният кодекс на ПП „БСДД“ следва да се доведе до знанието на всички членове на ПП „БСДД“, на всички членове на органите на ПП „БСДД“, на предлаганите за кандидати в предизборни кампании и за провеждане на национални и местни избори като запознаването с Кодекса се удостоверява с въвеждането му в сайта на ПП „БСДД“ и лично чрез подпис при необходимост.  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 25. Националното събрание на ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ приема този ЕТИЧЕН КОДЕКС на 22 април 2017 г.

Чл. 26. Етичният кодекс на ПП „БСДД“ влиза в сила от деня на приемането му от Националното събрание на ПП „БСДД“.

Чл. 27. Запознаването с разпоредбите на Етичния кодекс съгласно чл.25 следва да се извърши не по-късно от един месец от приемането му.

Чл. 28. Всеки новоприет член на ПП „БСДД“ се запознава с разпоредбите на Етичния кодекс не по-късно от един месец от приемането му.

 

Етичният кодекс на ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ / ПП„БСДД“/ е приет от Националното събрание на ПП БСДД“ на 22 април 2017 г.  с Протокол № 2 от 22 април 2017 г.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ПП „БСДД“

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

                                               НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР