Уважаеми партньори и съмишленици,

Тук можете да прочетете предложението за Споразумение за общи политически действия за реална промяна на политическата система с въвеждане на истинската демокрация в България:

споразумение

ЗА ОБЩИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

 

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ-СДРУЖЕНИЯ, ФОНДАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ  НА ГРАЖДАНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ  ОБЕДИНЕНИЯ И ДРУГИ СДРУЖАВАНИЯ, КАКТО И ОТДЕЛНИ ГРАЖДАНИ-ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

            Водени от общи идеи, цели и воля за сътрудничество в името на националните интереси и за българско общество основано на директната демокрация, долуподписаните,

 

                              СКЛЮЧВАТ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

1.      Подписалите се съгласяват в трайно партньорство и единомислие да се обединят за осъществяване на съвместни дейности в подкрепа и за установяване на директна демокрация в обществената, политическата, икономическата, социалната, културната сфери, за отстояване правата, свободите и сигурността на всички български граждани, за необратима смяна на установеното монополно политическо положение.

2.      Подписалите се обединяват за повишаване активността на гражданите, за организиране на обществени обсъждания, дискусии, срещи относно директната демокрация, издаване и участие в издаване на средства за масово информиране, непосредствено участие в разработване на стратегии, нормативни актове, при взимане на политически, икономически, социални решения, провеждане на събрания, форуми, митинги, манифестации и други законни форми на публична изява.

3.      Подписалите приемат, че ще осъществяват дейността си съгласно това Споразумение въз основа на национално отговорно и експертно партньорство като предприемат общи и координирани действия във връзка с целите на сътрудничеството и в подкрепа на директната демокрация.

4.      Всеки подписал това Споразумение, запазва своята юридическа самостоятелност съобразно формата на съдебната си регистрация и според изявената си воля.

5.      Конкретните условия и ред за сътрудничеството между подписалите ще се уговаря писмено според съответен отделен случай.

6.      Това Споразумение се сключва за неопределен срок, считано от датата на подписването му.

7.      Това Споразумение може да бъде прекратено по всяко време от всеки подписал за участие с предизвестие от един месец.

 

Организация:                             Име:                                       Дата:                          Подпис: