Български Съюз за Директна Демокрация - БСДД (Bulgarian Union for Direct Democracy - BUDD) е доброволно сдружение на граждани, целящо да организира техните усилия и действия за непосредствено участие при вземането на решения в управлението на българското общество за неговото развитие, за осигуряване на неговия просперитет, за утвърждаването на идентичността на българската нация.

Идеите, принципите и програмата на Съюза изискват организационна структура с превес на информираността, сътрудничеството, дебата, участието в решенията, мирния консенсус, а не изграждането на псевдоелитарни личности. Поради това е налице разпределено представителство със сведени до минимум органи.

Българският Съюз за Директна Демокрация се ръководи от Изпълнителен и Контролен съвет. В Изпълнителния съвет участват десет членове, от които трима имат равностойно разпределени съпредседателски пълномощия. В Контролния съвет членуват четирима души, от които един председател.

Организацията на дейността е предвидена в зони, региони и общини и подлежи на детайлно разработване в Правилник и Етичен кодекс, приемани от Изпълнителния съвет.