Зоните, определени в Устава на БСДД, са части от националната територия, разпределена в десет формирования на природно-географски принцип със сходни икономически характеристики.

Зоналните органи се създават за осъществяване на функциите на зоналната структура на ПП БСДД.

Националният съвет определя Зонален съвет в състав от десет членове, които са зоналните координатори, с мандат от две години.