Регионите, определени в Устава на БСДД, са части от зоните, разпределени в десет формирования на природно-географски принцип със сходни икономически характеристики.

Регионалните органи се създават за осъществяване на функциите на регионалната структура на ПП БСДД.

Националният съвет определя Регионален съвет в състав от десет членове, които са регионалните координатори, с мандат от две години