bg-budd.jpg
 
bg-budd.jpg
 
 
bg-flag-2018.jpg
 
 
BUDD logo color_01-8.jpg
 
BUDD logo color_01-8.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЗИЦИЯ НА БСДД

Относно избора на нов Главен прокурор на Република България

Ние, членовете и активистите на #БСДД, сме категорично против всички форми на институционален избор с един кандидат, демонстриран при избора на ръководител на Европейската комисия и прилаган по същия начин при избора на Главен прокурор у нас.

Абсолютно не одобряваме и не приемаме фигурата на обвинителя да остава неконтролируема и призоваваме за прилагане на практика на функциите на Главния инспектор на Съдебната власт с промяна на Закона в частта за избора на ръководителя на Инспектората. Настояваме и сме аргументирано убедени, че пряк граждански избор с възможност за отзоваване на Главния инспектор дава ключа на тази институция в ръцете на суверена, гражданите на #България, и решава най-важните предизвикателства към професионалната система на третата власт - справедливост в прилагането на Правовия ред.

Всякакъв уличен политически натиск не е истинска демокрация, а е отчаян опит за постигане на въпросната справедливост извън Правовия ред, но е и опит за поставяне на други контролирани лица в същата неконтролируема среда.

Председателство,

Изпълнителен съвет,

Контролен съвет

на Български Съюз за Директна Демокрация - БСДД

 

ПОЗИЦИЯ НА БСДД

ОТНОСНО случилото се в нова зеландия и намесването на българия в терористичния акт

Ние, членовете и активистите на #БСДД, сме категорично против всички форми на насилие на човек над човека и осъждаме всякакви форми на отмъщение или разчистване на сметки в обществото.

Абсолютно не одобряваме и не оправдаваме случилото се в Нова Зеландия и намесването на #България с нейната трагична история в този подъл нечовешки акт на тероризъм.

Убийствата, вандализмът, геноцидът във всичките му проявления, религиозните войни, както и всякаква терористична дейност включително държавните преврати не водят до реални решения в обществото, а само до засилване на авторитарните режими и смяната на една тирания с друга - монархическа, комунистическа или олигархична.

Председателство,

Изпълнителен съвет,

Контролен съвет

на Български Съюз за Директна Демокрация - БСДД

 

ПОЗИЦИЯ НА БСДД

ОТНОСНО спекулации и фалшификации във фейсбук

Поради появилите се колажи във фейсбук със замесване на името на #БСДД сред подготвяните събития от групи в Интернет през септември, сме длъжни да уточним следното:

1. ПП Български Съюз за Директна Демокрация няма никакви контакти, връзки и отношения с неправителствени организации с изключение на своя аналитичен център, наречен Институт за Българска Директна Демокрация. В Института се разработват програми, политики, анализи, които подпомагат дейността на БСДД и могат да бъдат от полза за обществото като цяло във връзка с въвеждането на Директна Демокрация в #България.

2. БСДД е категорично против спекулации с българските граждани и извеждането им на улицата за осъществяване на преврати, противодържавна и псевдополитическа дейност, каквато на практика представлява дейността на споменатите в колажите формирования.

3. Считаме, че българското общество би следвало да открие своя път на истинската промяна чрез избори като вземе предвид опита на европейските граждани в други страни от нашия континент и най-вече случващото се в Италия, символът на което е създаването на първата в "ЕС" позиция Министър на Директната Демокрация.

4. Най-важното, което биха могли да направят милеещите за България активни граждани е да изграждат мрежа от личности, които да намерят начин да осъществят контрол при състявянато на секционните протоколи в избирателните секции, там където се извършва основната подмяна на гражданския вот.

5. БСДД има намерение и възможност да сътрудничи с други граждански и политически организации въз основа на Споразумение за общи политически действия за истинска смяна на системата при спазване на настоящата Конституция, стъпвайки на чл.1, ал.2 и 3 - от система с "представители" към система със задължително прилагане на решенията съгласно Закона за прякото участие, наречена #Българска_Директна_Демокрация (по швейцарски модел).

6. Текстът на Споразумението е публикуван в официалната страница и е отворен за обсъждане и съответното бъдещо подписване във връзка с предстоящото първо участие на БСДД на избори, а именно тези за Европейски парламент. Поставена е цел за изпращане на делегатите, който ще се включат в работата на бъдещата парламентарна група с участието на Движение 5 звезди за формиране на истинската опозиция на установеното положение в "ЕС", отговорно с политиките си и за тежката демографска катастрофа в България.

https://www.budd.bg/sporazumenie/

 

Времето дойде!

С #БСДД!

 

ПОЗИЦИЯ НА БСДД

ОТНОСНО проведените избори за президент в русия

Изборите в Русия са наблюдавани от рекорден брой, над 1500 международни наблюдатели от 105 страни по света и почти 200 000 независими наблюдатели, резултатите се обработват технически почти моментално, около 3 милиона мъртви души са изчистени от списъците, в почти 80% от секциите преброяването е с видеонаблюдение, използват се електронни урни и уникални кодове на протоколите, няма никакво оспорване на резултатите от кандидатите и изборът на руските граждани за тяхното бъдеще е напълно ясен.

Те трябва да бъдат поздравени за това, че уважават и развиват изборния си процес и ние пожелаваме успех на руския народ и всички други народи в Руската Федерация в предстоящите им вътрешни и външни предизвикателства.

За нас най-важни остават въпросите, пред които е изправена нашата Родина, БЪЛГАРИЯ, и затова ще се подготвим организационно по най-добрия и възможен начин с #БСДД за следващите избори. С пълно съзнание за това какво представлява избирателната процедура у нас.

http://www.cikrf.ru/

                                                                                       БСДД, 19 Март, 2018

 

ПОЗИЦИЯ НА БСДД

ОТНОСНО успешното ПРиключване на съдебната процедура за утвърждаването на организацията

Скъпи колеги, приятели и членове на БСДД.

С пълен успех беше преодолян опитът за разрушаване на основите, върху които беше основана и изградена нашата гражданска политическа организация БСДД. Фактите говорят, и както на първа, така и на втора последна инстанция българският съд потвърди правото ни да работим и да развиваме сътрудничеството между българските граждани със споделянето на ценностите, записани в основния документ  - Устава на БСДД.

Промените, които бяха направени, заедно с въвеждането на Правилника за прилагане на Устава вече осигуряват бъдещата работа на БСДД без предателства и с ясни отговорности на хората, които ще търсят подкрепата и одобрението на обществото за предложените политики в Програмната платформа на БСДД.

Като млада политическа организация тепърва ще печелим, както критици, така и много симпатизанти. Тези, които ще се присъединят ясно ще осъзнават защо го правят, а онези, които смятат, че установеното положение си заслужава вече ще наблюдават само отвън.  Оставаме с всички, които в етичен, нравствен и морален план отказват да участват в авторитарни системи, а искрено приемат и търсят правовия ред на директната демокрация. Можем само да благодарим на тези наши бивши членове, защото благодарение на тях научихме ценни уроци и завинаги укрепихме организацията.

Независимо от огромните усилия, които бяха положени в негативен план, истината възтържествува и можете да се запознаете с решенията на Софийски градски съд и Върховен касационен съд на Република България срещу лицата, опитали да присвоят и разрушат създаденото от съмишлениците, симпатизантите и членовете на БСДД.

Времето да сме заедно наистина дойде!

Започваме с нови сили и ще ви информираме за предстоящите действия в следващите дни по всички познати начини, както досега: официално в уебстраницата ни www.budd.bg, във фейсбук страницата ни www.facebook.com/buddbg, в официалната ни група www.facebook.com/groups/buddbg/, както и в лични разговори по телефон и чат.

                                                                                       БСДД, 3 Март, 2018

 

ПОЗИЦИЯ НА БСДД

ОТНОСНО Пряко участие на гражданите в управлението чрез референдум за иницииране на действия от компетентни органи за законосъобразно решаване на въпроси от значение за район „Младост"

Инициативен комитет „За зелен Младост“ внесе предложение до Председателя на Столичния общински съвет за разрешение да се проведе местен референдум за изменение на общия устройствен план и подробните устройствени планове за застрояване в район „Младост“ на междублокови пространства, пространства около детски градини, върху зелени площи. Съгласно чл.3, ал.2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/ референдумът може да се провежда и на местно ниво. Право да гласуват на местния референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес, когато той е различен от постоянния, на територията на съответния район през последните 6 месеца преди насрочване на референдума / чл.4,ал. 2 от ЗПУГДВМС/. Местният референдум се провежда в район за пряко решаване на въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на района и в случая на Столичния общински съвет. /чл.26, ал.1 от ЗПУГДВМС/. Изчерпателно са посочени въпросите, които не могат да се решават чрез местен референдум, а именно: въпроси на общинския бюджет; въпроси относно местните данъци и такси; въпроси на правилата на вътрешната организация и дейност на общинския съвет /чл.26, ал.2 ЗПУГДВМС/. Съгласно чл. 27, ал.1, т. 3 местен референдум се провежда по предложение на инициативен комитет с подписите на изисквания брой граждани с избирателни права в съответния район, в случая район „Младост“ и не противоречи на ограниченията в чл.26, ал.2 ЗПУГДВМС.

Предложението за провеждане на местен референдум на инициативния комитет „За зелен Младост“ отговаря на условията и реда, предвидени в ЗПУГДВМС и следва да бъде разгледано и прието.

Съгласно чл.27, ал.6 в предложението за местен референдум се включват един или няколко въпроса, на които гласоподавателите отговарят с „да“ или „не“. Въпросите се изписват на точен и ясен общоупотребим български език. Предложението на Инициативния комитет „За зелен Младост“ за местен референдум съдържа два въпроса: Изменение на общия градоустройствен план, изменение на подробните градоустройствени планове и мораториум на строителството до решаване на въпросите с плановете. Гражданите с право на глас ще гласуват за референдум за допускане на разглеждане и преценка от компетентни органи дали застрояването съгласно тези планове трябва да се допуска занапред и да уврежда правата на гражданите за здравословен начин на живот, за благоприятна околна среда, за спокойно обитаване на блоковото пространство, на детските градини, за спокойно пребиваване със зелени площи в район „Младост“. Това са въпроси от местно значение и могат да бъдат предмет на обсъждане от гражданите на местен референдум. Поставените въпроси съвършено ясно позволяват всички граждани от район „Младост“ да взимат участие в обсъждането независимо от възраст, образование и др. подобни критерии, за да се гарантира еднаква възможност за гласуване-вот. Гражданите изразяват волята си за привеждане в съответствие на общия градоустройствен план и подробните устройствени планове с потребностите на населението, на населяващите територията, за устройството на която са приети тези планове, без обаче да се съобразяват условията на здравословен, спокоен, с подходяща околна среда живот. Предложението за референдум няма за предмет самото променяне на плановете и решаването на градоустройствени въпроси на Столична община. Допускането на референдума ще определи волята на гражданите в район „Младост“ компетентните органи, съгласно Закона за устройство на територията да преразгледат действащите планове и по надлежния ред включително и с помощта на експертизи да променят градоустройствените решения в конкретния случай.

Категорично е ясно, че направеното предложение от Инициативния комитет „За зелен Младост“ е от местно значение и не се отнася до решения на градоустройствени въпроси на национално равнище. Референдумът трябва да установи дали компетентните органи трябва да разгледат съществуващото положение с планирането на територията на район „Младост“ и да поставят въпроса за решаване по надлежния ред.

 

ПОЗИЦИЯ НА БСДД

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА годишното НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ

Скъпи колеги, приятели и членове на БСДД.

В следващия месец и половина една група от хора, които вече не са част от организацията ще направят опит да я превземат насилствено с "красиви" думи, откровени лъжи, провокации и посещения по домовете. Наша грижа и отговорност е да не допуснем новоизлюпените партократи да постигнат тази цел и да разрушат основите, върху които се роди и израсна Българския Съюз за Директна Демокрация.

Ще чуете версията на един изфабрикуван "основател", който никога не е бил част от организацията, на един "благодетел", който никога не е подпомагал дейността финансово, освен личните си изяви, както и на една размислила "лидерка", която неистово е пожелала да разруши онова, което е напуснала самостоятелно. Преди да ги оставите да говорят, помолете всеки от тях да се легитимира като член на БСДД.

Въпросната "група" се състои от лични приятели с лични амбиции от един град, които никога не са осъществявали или участвали в общата ни дейност и винаги са саботирали инициативите, правилата и идеите на нашата организация. Никой от тях никога не се е кандидатирал за координатор, а основните подбудители никога не са били членове на БСДД, напуснали са или са били освободени за нарушаване на Устава.

Историята и бъдещето на БСДД не могат и не бива да бъдат подменени по този елементарен начин.

Искрено ви призоваваме да не подкрепяте тези хора, за да не допуснете подмяната и на принципите, които ни събраха, и които гласувахме с приемането на първия истински демократичен Устав на политическа партия в България. Всеки от нас, който е подписал декларацията за членство в БСДД е приел истинската директна демокрация в себе си, свободен е да участва по възприетите правила и да ги усъвършенства в сътрудничество, споделяйки своите аргументи и виждания.

Да запазим БСДД заедно и да не допуснем да бъде превърната в поредната партократична партия! 
Времето да сме заедно наистина дойде!

Ще ви информираме за това, което ни предстои в следващите дни по всички познати начини, както досега: официално в уебстраницата ни www.budd.bg, във фейсбук страницата ни www.facebook.com/buddbg, в официалната ни група www.facebook.com/groups/buddbg/, както и в лични разговори по телефон и чат.

                                                                                       БСДД, 10 Март, 2017

 

ПОЗИЦИЯ НА БСДД

ОТНОСНО БЪДЕЩИ ОБЩИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА ОБЩИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ-СДРУЖЕНИЯ, ФОНДАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ  НА ГРАЖДАНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ  ОБЕДИНЕНИЯ И ДРУГИ СДРУЖАВАНИЯ, КАКТО И ОТДЕЛНИ ГРАЖДАНИ-ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

            Водени от общи идеи, цели и воля за сътрудничество в името на националните интереси и за българско общество основано на директната демокрация, долуподписаните,

                СКЛЮЧВАТ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

1.      Подписалите се съгласяват в трайно партньорство и единомислие да се обединят за осъществяване на съвместни дейности в подкрепа и за установяване на директна демокрация в обществената, политическата, икономическата, социалната, културната сфери, за отстояване правата, свободите и сигурността на всички български граждани, за необратима смяна на установеното монополно политическо положение.

2.      Подписалите се обединяват за повишаване активността на гражданите, за организиране на обществени обсъждания, дискусии, срещи относно директната демокрация, издаване и участие в издаване на средства за масово информиране, непосредствено участие в разработване на стратегии, нормативни актове, при взимане на политически, икономически, социални решения, провеждане на събрания, форуми, митинги, манифестации и други законни форми на публична изява.

3.      Подписалите приемат, че ще осъществяват дейността си съгласно това Споразумение въз основа на национално отговорно и експертно партньорство като предприемат общи и координирани действия във връзка с целите на сътрудничеството и в подкрепа на директната демокрация.

4.      Всеки подписал това Споразумение, запазва своята юридическа самостоятелност съобразно формата на съдебната си регистрация и според изявената си воля.

5.      Конкретните условия и ред за сътрудничеството между подписалите ще се уговаря писмено според съответен отделен случай.

6.      Това Споразумение се сключва за неопределен срок, считано от датата на подписването му.

7.      Това Споразумение може да бъде прекратено по всяко време от всеки подписал за участие с предизвестие от един месец.

Организация:                          Име:                            Дата:             Подпис:  

                                                                                       БСДД, 02 Юни, 2016

 

Позиция на БСДД

относно предстоящия на 25 октомври референдум
за нови изборни правила

 БСДД подкрепя всяка реална форма на директния демократичен процес, която връща властта на законния ѝ собственик, народът-суверен на Република България и отхвърля всеки опит за подмяна на конституционното право на гражданите за участие във вземането на решения за устройството на техния живот. Това включва провеждане на референдуми и допитвания като най-демократичната форма на волеизявление на гражданите, в които взетото решение е окончателно и следва да бъде прилагано от всички институции на държавата.

Настоящата инициатива се провежда в условията на подвеждащ Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и има риск гласът на българите да бъде подменен и отнесен отново за решаване в Народното събрание.

В Закона има поставени ограничения в чл. 23, според които признаването на резултатите от референдума е пряко обвързано с броя гласове, дадени на последните парламентарни избори и, ако този брой не бъде достигнат, крайната дума за признаването на резултатите има Народното събрание.

Според нас това ограничение не стимулира гражданите да участват активно в гласуването по трите въпроса, предвидени в референдума, а напротив – отблъсква ги. Разбирането, че отиваш да дадеш гласа си за нещо, което след това може да не бъде признато за окончателно решение и да се решава на друго ниво, води до по-ниска активност и чувство за предопределеност на референдума.

В други европейски държави такова ограничение не съществува и резултатите от проведените референдуми са окончателни и задължителни за приемане от властта, независимо колко граждани са дали гласа си. Именно такъв подход води до висока активност в гласуването, тъй като гражданите знаят и разбират, че резултатът зависи единствено и само от техния глас.

Поради изброените по-горе причини, считаме за правилно, преди провеждането на референдума за нови изборни правила,  Законът за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление да бъде променен и упоменатите ограничения да отпаднат. Има и други членове в закона, които трябва да бъдат изцяло преосмислени и пренаписани, но те са обект на дискусия по Програмната платформа на БСДД за участие в следващите избори за Народно събрание, а именно въвеждането на Българска директна демокрация.

Гражданската активност в гласуването не се стимулира с ограничения, а с идеи за решаване на въпросите пред обществото и със закон, който задължава властта да приеме решението на обществото като неоспоримо и окончателно, независимо от броя гласували. Именно тогава гражданите ще бъдат стимулирани да гласуват – когато знаят, че участват във взимането на решение. За да се случи това, държавата има задължението да информира и да създаде условия за дебат. Единствено тогава референдумът, който се предвижда, ще придобие смисъл без да се превръща в средство за хвърляне на прах в очите на гражданите или за вземане на предопределени решения вместо тях.

БСДД, 08 Юни, 2015

 

Позиция на БСДД

срещу ТПТИ (TTIP)

БСДД заявява позицията си срещу проекто-резолюцията по Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ (ТПТИ или TTIP), включително частта ѝ с механизма за частните арбитражи (ISDS) в този ѝ вид, както и срещу полусекретния режим във връзка с нейното ратифициране без реалното участие на българските граждани.

Смятаме, че разнородните икономики на ЕС ще бъдат засегнати или стимулирани различно, за разлика от хомогенната щатска икономика. Едновременно внедряването на корпоративни интереси в присъщи за държавата дейности у нас, както и даването на преимущество на чуждестранните инвестиции пред стимулирането на местната икономика ще доведе до още по-тежки последици за нашата държава.

БСДД смята, че в този си вид, споразумението е недопустимо и декларира подкрепата си към Европейската гражданска инициатива (ЕГИ), предлагаща ограничаване на договарянето, докато не бъдат получени необходимите гаранции за стриктно спазване неприкосновеността и интересите на личността и потребителите в рамките на Еврозоната.

Подкрепете инициативата срещу ТПТИ тук: https://stop-ttip.org/balgarski

БСДД, 01 Юни, 2015