ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

Според чл.29 ал.2 от Закона за политическите партии, ПП „Български съюз за директна демокрация“ създава и води Публичен регистър, в който се вписват лицата, видът, размерът, стойността и целта на получените от партията дарения. Публичният регистър съдържа и декларации за произход на средствата при дарения над една минимална работна заплата, както и годишните финансови отчети и отчети за предизборни кампании на партията.

1. Списък на лицата с дарения или завещания по име, вид, размер, стойност и цел на направеното дарение или завещание.

Дневник на даренията.

2. Декларации за произход на средствата на дарителите при дарения над една минимална работна заплата.

На разположение при Националния координатор за преглед от членовете.

3. Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията.

няма

4. Обстоятелствата по Чл. 17 от ЗПП:

ПП Български съюз за директна демокрация

Седалище и адрес на управление

Устав

Изпълнителен съвет

Контролен съвет

Председатели

5. Притежавани недвижими имоти.

няма

6. Разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лева.

няма

7. Вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, и безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица, техните имена, срокът за ползване, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, видът на услугите и декларация за собствеността на вещите.

няма

8. Годишните финансови отчети и отчетите за предизборните кампании.

Внесени надлежно и в срок в Сметна палата. На разположение при Националния координатор за преглед от членовете.