Правилникът за прилагане на Устава на БСДД предоставя повече яснота относно практическото действие на основните правила в работата на организацията. Можете да го прочетете тук или да го разгледате в .pdf файл с натискането на бутона: 

правилник

за приложение на устава на

пп БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

                   

                        ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 

Чл.1. /1/Този Правилник урежда отношенията по приложение на Устава на ПП „БСДД“  .

           /2/ Националният съвет на ПП „БСДД“ изготвя и приема  Правилника за приложение на Устава на ПП „БСДД“

           /3/ Националният съвет приема този Правилник с консенсус. Националният съвет може да взима и неприсъствени решения с не по-малко от половината от членовете при наличие на извънредни и/или неотложни обстоятелства..

 

                          ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.2. Членството е доброволно и индивидуално като член може да бъде всеки дееспособен гражданин на Р България, който приема целите и Устава на ПП „БСДД“ и работи за тяхното осъществяване.

Чл.3. Приемането за член се извършва от Националния съвет на ПП „БСДД“ въз основа на подадена декларация по образец, утвърден от Националния съвет.

Чл.4. Въз основа на решението на Националния съвет за приемането, новоприетият  член се вписва в националния регистър, създаден към Националния съвет от Националния координатор на ПП „БСДД“

Чл.5. Удостоверяването на членството става с членска карта и/или удостоверение, издавано от Националния съвет с подпис на Националния координатор и с печат на ПП „БСДД“.

Чл.6. Всеки член на ПП „БСДД“ е длъжен да изпълнява задълженията си съгласно чл. 16 от Устава на ПП „БСДД“.

 Чл.7. /1/ Заплащането на членския внос става в брой или по банков път по сметката на ПП „БСДД“ в съответната банка.

           /2/ Размерът на членския внос се определя с решение на Националния съвет, което се обявява в официалните страници на ПП „БСДД“ в Интернет и във Фейсбук и се информира всеки член на ПП „БСДД“.

           /3/ Членският внос се дължи от м. май 2016 г.             

Чл.8. Членството в ПП „БСДД“ отпада поради неплащане на членския внос.

Чл.9. Прекратяването на членството в ПП „БСДД“ настъпва и при изключване въз основа на решение, прието с консенсус на Националния съвет при системна възпрепятстване на работата по постигането на целите на ПП „БСДД“.

Чл.10. /1/ Членството се придобива и с подаване на писмено заявление по образец чрез съответната местна структура на ПП „БСДД“ в общината по постоянен или настоящ адрес до Националния съвет на ПП „БСДД“, с което се декларира приемането на Устава, целите и начините на постигането им от ПП „БСДД“.

          /2/ Заявлението заедно с декларацията по образец одобрен от Националния съвет на кандидата се подава до Националния съвет чрез съответната местна структура на ПП „БСДД“.

          /3/ Кандидат за членство с постоянно пребиваване извън Р България подава заявление и декларация  непосредствено до Националния съвет на ПП „БСДД“. 

Чл.11./1/ Номинирането, съответно кандидатирането за позиции или участия в избори изисква да се посочват двама гаранти-членове на ПП „БСДД“, които познават кандидата. Номинираният, съответно кандидатиралият се минава тест за личностни характеристики за покриване на морални качества и изисквания на етичен кодекс.     

          /2/  Определянето на подходящия кандидат, когато са двама или повече, става чрез жребий, който се провежда в зала, където се поставят в подходящо място бележки с всяко име и се тегли , което е публично и се заснема. Останалите се насочват към други позиции или заемат място след изтичане на мандата. Жребият се организира от Националния координатор и се документира.

 

УТВЪРДЕН ОТ НС НА БСДД КЪМ 01.03.2017