ПРОГРАМНА ПЛАТФОРМА

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

 

Българският национален идеал – възстановяване на българското национално самосъзнание в интеграцията на европейските народи, възстановяване на ролята на единния говорим книжовен български език за обединението на нацията, преоткриване на вътрешния пазар на потребление за възвръщане на националната инициатива на българските предприятия и трудолюбието на българите, гражданска политическа свобода и справедливост за всеки български гражданин, грижа за националната памет, чест, достойнство и връщането на нацията в ролята на решаващ европейски фактор.

Национална цел – за два мандата постигане на средноевропейски показатели по 100 ключови направления, за които се води статистика от Евростат, заедно с други водещи индекси и въвеждане на справедливи доходи. Преодоляване на националната омраза, възстановяване на гражданската справедливост, излизане на държавата и партиите от икономиката с възстановяване на техните регулаторни и обществени функции. Освобождаване на предприемаческите инициативи и насърчаване на капитала за създаване на по-добра среда за живот на българските граждани.

Идеология – Директна демокрация, изградена със съвременна технология. БСДД не приема разделението в политическия спектър, а се установява над традиционния модел ляво-център-дясно и е ориентиран към човека. Насочен към рязко и категорично дългосрочно решаване на задачите пред народа като суверен на модерната българска държава. Възстановяване и модерна доминация на народния суверенитет с категорична защита и признаване на индивида. Намалено неравенство и реално възраждане на средната класа чрез увеличаване на личните доходи, равностойно разпределен национален доход от държавата, служещ за основа на отношенията в частния и публичния сектор.

Програма – Към Обществото: Управление на избирателя. Национален идеал. Директна, е-демокрация. Парична реформа с преминаване от дългови към суверенни пари без право частните банки да създават парите. Преустановяване на доминацията на псевдоелитите. Пълна прозрачност за граждански контрол. Въвеждане на граждански инициативи. Събрания на регионално, общинско, местно, градско, кооперативно, квартално ниво и отзоваване на изборни длъжностни лица и делегати. Технологично правителство. Унищожаване на насилието (по улиците, в училищата, над родилки, на расова, религиозна, полова основа). Грижа и отговорност на държавата за всеки български гражданин. Социална солидарност и доброволчество. Социална политика чрез насърчаване, разясняване, стимулиране и комуникиране на ползите. Обезсмисляне и обезличаване на корупционните практики (от национален спорт да се превърне в рядък спомен), включително бъдещо премахване на книжните пари като основа на престъпността. Деполитизиране на публичната администрация. Въвеждане на Министерство на демографската политика, държавната и общинска администрация (подбор на кадри за администрацията, грижа за раждаемостта и удължаване на живота). Политика за осигуряване чрез наем или продажба на държавни или общински жилища на хора за валидиране на адресната им регистрация и на други нуждаещи се.

Към Изборния процес: Машинно гласуване с идентификация на личната карта и пръстов отпечатък. Електронно гласуване по процедура с обществено обсъждане за прилагане на всички известни досега защитни механизми включително прилагане на отворен код. Тотално изчистване на избирателните списъци от „мъртви души“ чрез валидиране на адресната регистрация, съответстваща на данъчна регистрация за доход, разпределян от държавата. Избор чрез жребий и процедура по кандидатиране с поне двама гаранти и оценка на личностните качества на кандидатите. Медиен кодекс за изборни комуникации с държавна поръчка и равностойно разпределение. Премахване на субсидиите за партиите, съчетано със закон за груповото финансиране. Намаляване на броя на депутатите на 100, съчетано с ограничение на всички мандатни длъжности до 2 по 4 години. Електронно гласуване само с безплатни електронни подписи за всеки избирател включително и тези в чужбина като контролът се осъществява от всички участници в изборите в реално време в контролен пункт на ЦИК с участието на учени от БАН. Въвеждане на Министерство за управление на комуникациите – е-демокрация, за предоставяне на информация, обсъждане, участие във вземането на решения на гражданите. Национална блогосфера и ключови портали (напр. туристически 10х10 – 100 региона), Промяна на Закона за Радио и Телевизия и разширяването му като медиен закон върху пресата, плакатите и интернет с прилагане на практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург към Съвета на Европа (всички европейски държави), за свобода на словото при коментиране на бизнес начинания със споменаване на имена и марки със забрана за таксуване и разграничаване от рекламните форми и продуктовото позициониране и канализиране на популярната (жълта) журналистика, коментарните дописки в интернет и хармонията в плакатните комуникации.

Към Икономиката: Енергийна икономика с възобновяеми източници, които са на разположение у нас. Докато съществува нуждата от изкопаеми горива основен енергоносител е природния газ и неговите аналози/производни с единствен държавен (газова компания) монопол върху него (норвежки модел, извел страната им от последното място в Европа). Високи технологии и иновации. Икономика на сътрудничеството. Кооперативи. Инвестиция на държавата във всеки български гражданин за прилагане на човешкото право на достоен живот чрез справедливо разпределение на националния доход. Нулева толерантност към неплащане на комунални и данъчни задължения с компенсация чрез обществено полезен труд. Обществени поръчки в единен публичен регистър с граждански контролен орган. Освобождаване на отговорното икономическо поведение с драстично намаляване на административната тежест, режими и наказателни действия с изключение на описаните в Наказателния кодекс. Преминаване към реална енергийна ефективност чрез технологии, а не чрез козметични строителни дейности. Четиридневна 36-часова работна седмица по инициативата на Международната Организация на Труда. Нулеви пречки пред чуждестранни и национални инвестиции с ангажимент на ББР да финансира проектно останалите държавни компании с граждански контрол и “горещ телефон на инвеститора”. Освобождаване на банковия сектор от порочните практики с разделяне на инвестиционните от разплащателните сметки, заедно с таван на заплатите и бонусите. Истинска либерализация на енергийния сектор. Екологично разработване на всички природни ресурси, контролирано от специално звено в службата за национална сигурност. Земеделие с пълно задоволяване на вътрешния пазар със собствено производство на храни, безкомпромисен контрол, национална политика на хранене и ударение върху био, натурални суровини и пасищно животновъдство. Запазване на идеята за Министерство на инвестиционното проектиране с Национална урбанистична политика. Коригиране на практиките в устройството на териториите, пълна електронизация и картография, поглъщане на Агенцията за инвестиции, кодифициране на всички нормативни актове в тази сфера и въвеждане на защита на произведенията на архитектурата, съгласно ЗАПСП.

Към Финансите: Скоростно освобождаване на Българския лев с независим обществен орган за национална валутна и парична политика, сътрудничество с Банковия съюз, съчетано с освобождаване на Валутния борд. Развитие на държавните пощи с предоставяне на базови банкови услуги за населението. Ново разпределение на приходите от данъчната политика, резултатът от което е въвеждане на доход за покриване на базови нужди. Обединяване на цялата данъчна тежест в Единен Потребителски Данък, който обуславя разпределения ресурс за всеки български гражданин. Единна приходна агенция с права за разследване на данъчни престъпления и програма, която защитава всички свидетели при подадени сигнали за данъчни злоупотреби. Закон за Групово финансиране на стартиращи малки и средни предприятия, както социални инициативи и политически партии по подобие на американския JOBS Act и съгласно инициативите на ЕК (ECSF). Национален инвестиционен форум – фестивал. Обществен експеримент с община въвеждаща паралелна свободна валута и/или базов доход, притежаването на която се таксува, а не носи лихвa. Тотално въвеждане, съгласно органите и практиките на ЕС, в които участва Министерството на финансите, на принципа Построй-Оперирай-Прехвърли за публично-частни отношения в пътната и всички други инфраструктури и обекти от национално значение, които не могат и не трябва да бъдат финансирани от бюджета или нямат европейско финансиране. Запазване на държавните финанси за неикономическите и присъщи дейности, а за икономическите, докато ги има ще отговаря ББР. 

Към Образованието: Безплатно образование и въвеждане на вероучение, Образователни мобилни групи, Образователна е-реформа и професионална квалификация с насока към демократично образование. Специално внимание на „Гражданското образование“ за усвояване и засилване на участието в демократичния процес.

Към Здравеопазването: Безплатно здравеопазване и спешна помощ. Извеждане на правилното хранене като приоритет за превантивна медицина. Индивидуализиран подход при ваксинация с тристепенна оценка на възможните реакции и моноваксини. Ориентирана към човека фармация и медицински услуги за достоен живот.

Към Външната политика: Многовалентна външна политика – равна приближеност с приоритет на Българския национален интерес, основан на националния идеал и националната политика.

Към Съдебната система: Съдебна е-реформа. Ускоряване на съдебния процес, Граждански контрол върху прокуратурата. Реформа на Частното изпълнение (ГПК) с изравняване на правата и отделяне на затруднените от криминалните длъжници и премахване на чл.417. Мълчаливо съгласие в 10-дневен срок по всяко искане от граждани и фирми.

Към Културата, науката и спорта: Държавна културна е-волюция. Спорт, елитен и масов, основан върху технологиите. Наука и иновации свързани с икономиката – национална стратегия за интелектуалната собственост.

Към Вътрешната и външна сигурност: Разширяване на Закона за хазарта с текстове за другите пороци – проституция, наркомании и т.н., декриминализиране на марихуаната и узаконяване на проституцията като доказани форми за борба с организираната престъпност.

Към структурата на Държавната администрация: Минимална работна заплата в държавната, общинска администрация и структурите по сигурността - 2000лв и максимална 20 000лв. Урегулиране на структурата на Министерски съвет – не повече от 14 министерства с не повече от 6 агенции, не повече от 5 дирекции и не повече от 3 допълнителни звена:

Отбрана (сухопътни, въздушни, морски, високотехнологични, представителни, външни мисии),

Вътрешни работи (вътрешен контрол, битова престъпност, организирана престъпност, контрабанда и трафик, данъчни нарушения, транспортен контрол),

Образование (начално, средно, висше, професионално, мобилно, преквалификация),

Здравеопазване (спешна помощ, здравни каси, интензивно лечение, лечение в чужбина, общо практикуване, профилактика),

Култура (литература, музика, скулптура и живопис, кино, театър, традиционно изкуство, занаяти),

Инвестиции (проектиране и планиране, териториално развитие, предприемачество, иновации, административно съдействие, гаранции),

Икономика (енергетика, химия и индустрия, туризъм, малки и средни предприятия, селско стопанство, наука),

Инфраструктура (транспорт, пътища, енергийна мрежа, комуникации и интернет, води, природни ресурси),

Демография (спорт, младежка заетост и семейство, психология, подбор на държавната администрация, имиграция),

Труд и социална политика (заетост, детето, подпомагане, персонална грижа, инспекция по труда, хора с увреждания),

Външна политика (българи в чужбина, посолства, европейски въпроси, блокови и глобални въпроси, политически въпроси, двустранни отношения),

Финанси (митници, приходи, финансов инспекторат, европейско финансиране и одит, пороци (хазарт, проституция), държавен дълг и държавни гаранции),

Екология (въздух, гори, паркове, храни, биоразнообразие (вкл. лов и риболов), отпадъци),

Управление на комуникациите (вътрешни, външни, дебати и обсъждания, медии, информационни кампании за избори и референдуми, администрация).

В такава структура Министър-председателят работи с екип от 14 министри, те от своя страна с екипи от 14 ръководители в министерствата. Премахване на политическите кабинети и въвеждане на единна комуникационна политика с ясни правила за работа с медиите, администрирана от Министерството за управление на комуникациите под граждански контрол. Едновременно пренасяне на този модел в местната власт и обратното - влияние върху централната власт чрез местните граждански отношения. 

Утвърждаване ролята на България в съществуващия ЕС и неговото реформиране в нов Европейски проект с активно участие на представители на БСДД в организацията и управлението му.

2016-2019, БСДД