УСТАВ

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/ „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“/БСДД/ е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България, с действащите нормативни актове на Р България, със Закона за политическите партии.

/2/ ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“/ ПП БСДД/е доброволно сдружение на граждани, целящо да организира техните усилия и действия за непосредствено участие при вземането на решения за функционирането и развитието на българското общество, за осигуряване на неговия просперитет, за утвърждаването на идентичността на българската нация.

Чл.2. Принципи, които прокламира и отстоява ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ са: равни възможности, висока политическа култура, нравственост, търпимост към различни мнения и идеи, отговорност, професионализъм; природно-географски принцип за формиране на структурата на Партията; спазване на расова и етническа търпимост, както в организационната структура на ПП БСДД, така и в обществените отношения; постигане на целите чрез участие във функционирането на държавата с обществено-политическа воля, изразена чрез избори и други директни демократични начини.

Чл.3. ПП БСДД се учредява за неопределен срок, свързан с изпълнението на целите и задачите на сдружението.

Чл.4. ПП БСДД е самостоятелно юридическо лице със собствени банкови сметки и печат.

 

ІІ.НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СИМВОЛИ

Чл.5. Наименованието е Политическа партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“, изписвано също ПП БСДД.

Чл.6. Седалището е в Р България, гр. София и адресът на управление е гр. София 1000, бул. “Цар Освободител“ № 14, ет.5.

Чл.7./1/ Символите на ПП БСДД са знаме, знак и печат.

/2/ Знамето на ПП БСДД съдържа изображение на графичния символ, централно разположен, на бял фон, заобиколен от стилизирани звезди. Размерът е в съотношение 3 към 5, хоризонтално разположено.

/3/ Знакът на ПП БСДД е стилизирано изображение на хора в сътрудничество в син цвят с вплетен символ на изгрев в жълт цвят, на фона на земя в червен цвят и с изписано наименование „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ на бял фон с черни букви.

/4/ Печатът на ПП БСДД е кръгъл с изобразен в центъра знака на ПП БСДД и изписано наименованието по обиколката.

Чл.8. Всички документи и материали, издавани от ПП БСДД съдържат наименованието, седалището, адреса и данните за регистрация на Партията.

 

ІІІ. ЦЕЛИ И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл.9. Цели на ПП БСДД са: непосредствено участие на гражданите в организацията и функционирането на българското общество, осигуряване на нормални условия на спокоен и добросъвестен начин на живот, отстояване идентичността на България, националните интереси, повишаване на интелектуалните способности /интелектуалното равнище на българите/, преодоляване на разликата във възможностите за развитие, в образователното и социално състояние с водещи нации в Европейския съюз.

Чл.10. /1/ Начините за постигане на целите са: активност на гражданите, пропагандиране на идеите и дейността с разрешените от закона методи и средства, издаване и участие в издаването на средства за масова информация, непосредствено участие в разработване на стратегии, нормативни актове и при взимане на политически, икономически и социални решения.

/2/ Целите на ПП БСДД се постигат и чрез провеждането на събрания, форуми, митинги, манифестации и други законни форми на публични изяви, а също чрез участие в президентски, парламентарни, местни избори, чрез представителство в законодателната и изпълнителната власт на всички равнища.

 

ІV. ЧЛЕНСТВО В ПП БСДД

Чл.11. /1/ Член на ПП БСДД може да бъде всеки дееспособен гражданин на Р България с избирателни права, без оглед на неговото обществено и социално положение, произход, раса, пол или религия, който спазва действащите правни норми, изразени в нормативните актове и приема целите и Устава на ПП БСДД, работи за тяхното осъществяване, не членува в друга политическа партия, не е участвал в органи на публичната власт от името на друга политическа или гражданска организация.

/2/ Членството е доброволно и индивидуално и се удостоверява с членска карта.

Чл.12. /1/ Членството се придобива с подаване на писмено заявление по образец чрез съответната местна структура на ПП БСДД в общината по постоянен или настоящ адрес до Изпълнителния съвет, с което се декларира приемане на Устава, целите и начините на постигането им.

/2/ Заявлението заедно с декларация по образец, одобрен от Изпълнителния съвет, на кандидата се подава до Изпълнителния съвет чрез съответната местна структура на Партията.

/3/ Приемането за член на ПП БСДД се извършва от Изпълнителния съвет на партията.

/4/ Кандидат с постоянно пребиваване извън Р България подава заявление до Изпълнителния съвет.

/5/ Учредителите на ПП БСДД са членове по право на Партията.

Чл.13. Членството в ПП БСДД възниква от момента на решението на Изпълнителния съвет за приемане на нов член.

Чл.14. Въз основа на решението на Изпълнителния съвет новоприетият член се вписва в националния регистър, създаден към Изпълнителния съвет.

Чл.15. Всеки член на ПП БСДД има следните права:

а/ да избира, да бъде издиган и да бъде избиран в ръководните органи на ПП БСДД без ограничение на мандатите.

б/ да ползва цялата информация и материална база, с която разполага ПП БСДД.

в/ да отправя предложения и сигнали до всички органи на ПП БСДД, които са длъжни в двуседмичен срок от получаването им да отговорят писмено.

г/ свободно да представя свои идеи и становища и да ги защитава при обсъждане, както и да подпомага информирания избор и постигането на консенсус.

д/ да участва в определянето на кандидати на ПП БСДД за изборни държавни длъжности непосредствено или със свои предложения.

е/ да участва в разработването и осъществяването на партийната политика и на партийните решения.

ж/ да избира, да бъде издиган и бъде избиран като кандидат на ПП БСДД за президентски, парламентарни и местни избори и за избори на членове на Европейския Парламент.

Чл.16. Всеки член на ПП БСДД има следните задължения:

а/ да спазва Конституцията и законите на Република България при осъществяване на дейността си в ПП БСДД.

б/ да спазва Устава на ПП БСДД, да отстоява принципите и ценностите и да работи за постигане на целите и за осъществяване на задачите на ПП БСДД.

в/ да привлича нови членове.

г/ да изпълнява решенията на висшестоящите органи на ПП БСДД.

д/ да заплаща членски внос.

е/ да участва в предизборни кампании и други дейности на ПП БСДД.

ж/ да не уронва принципите, името и авторитета на ПП БСДД със своите действия.

з/ да се информира, да обсъжда, да съдейства за постигане на консенсус при взимането на решения и да участва в прилагането на взетите решения.

Чл.17. /1/ Членството в ПП БСДД се прекратява:

а/ с писмено заявление за напускане като прекратяването е в сила от момента на подаване на заявлението до Изпълнителния съвет. Промяната се вписва незабавно в националния регистър и членската карта се връща.

б/ с изключване по решение прието с консенсус на Изпълнителния съвет при системно възпрепятстване на работата за постигането на целите на ПП БСДД. За да бъде спазено правилото за вземане на решения с консенсус, членовете, които се изключват, не се канят да присъстват на това заседание. Решенията на Изпълнителния съвет се обявяват на сайта на ПП БСДД и са публични.

в/ при отпадане поради неплащане на членския внос в продължение на една година, както и при други, предвидени в закона и в устава случаи.

г/ при възпрепятстване постигането на мнозинство при взимане на решения съгласно този Устав.

д/ при смърт.

/2/ Решението за изключване подлежи на обжалване.

Чл.18. Когато член на ПП БСДД се кандидатира от името на друга политическа партия или организация или като независим кандидат срещу кандидатите на ПП БСДД, членството му се прекратява с решение на Изпълнителния съвет.

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Чл.19. Организационната структура включва национални, зонални, регионални и местни организации.

Чл.20. Зоналната структура се основава на природно-географски принцип за постигане на сходство в социално-икономическите характеристики.

Чл.21. Регионалната структура се формира въз основа на природно-географски характеристики и териториални граници в рамките на съответната зона.

Чл.22. Местната структура на Партията се обуславя от териториалните граници на съответната община.

 

VІ. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

Чл.23. Национални органи на ПП БСДД са:

- Национално събрание

- Изпълнителен съвет

- Председатели

- Контролен съвет

Чл.24./1/ Националното събрание е върховен орган на ПП БСДД, което се свиква от Изпълнителния съвет най-малко веднъж годишно, както и до три месеца след провеждане на парламентарни избори.

/2/ Националното събрание може да бъде свикано извънредно по решение на Изпълнителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на ПП БСДД чрез подписка или петиция.

/3/ Националното събрание е свикано редовно с поканване на всички делегати и оповестяване на дневния ред чрез обнародване на поканата в чрез публикуване в ежедневник или „Държавен вестник“ и поставянето ѝ на мястото за обявления на адреса на управление, както и на интернет страницата на Партията най-малко един месец преди насрочения ден.

/4/ Националното събрание заседава при кворум повече от половината от членовете с право на глас.

/5/ При липса на кворум в обявения начален час, се изчаква един час и заседанието се провежда с наличните членове, имащи право на глас.

/6/ Допустимо е участие в националното събрание чрез конферентна връзка, по електронен път, след надлежна идентификация на участниците.

/7/ Решенията на Националното събрание са задължителни за всички членове, структури и органи на ПП БСДД.

Чл.25. /1/ Националното събрание действа на делегатски принцип. Квотата на делегатите от местните структури за Националното събрание се определя по решение на Изпълнителния съвет.

/2/ Делегати по право на Националното събрание са членовете на Изпълнителния съвет, на Парламентарната група, които са членове на Партията, координаторите на местни организации, регионалните координатори, координаторите на зоните.

/3/ Делегатите на Националното събрание действат в съответствие с взетите решения на местните структури и на органите, които са ги излъчили, а когато такива няма, в съответствие със своите убеждения и съвест, в съответствие с този Устав и действащото законодателство.

Чл.26. Националното събрание има следните правомощия:

1. Приема Устава на ПП БСДД и прави изменения и допълнения в него, които не противоречат на трите основни цели на ПП БСДД – директна демокрация, базов доход, енергийна икономика. Също така такива, които не противоречат на правилото за вземане на решения с консенсус, тестуване на кандидатите за личностни характеристики и избора чрез жребий.,

2. Приема Политическа програма на ПП БСДД и прави изменения и допълнения в нея,

3. Избира двама председатели, които действат заедно и поотделно и по тяхно предложение още петима членове от общо седем членове на Изпълнителния съвет,

4. Избира трима членове на Контролния съвет и от тях избира Председател на Контролния съвет,

5. Приема финансовия отчет на Изпълнителния съвет,

6. Взима решения за прекратяване, както и за структурни и фактически промени на Партията с пълно мнозинство от делегатите.

Чл.27. /1/ Изпълнителният съвет (ИС) е висш орган на ПП БСДД в периода между Националните събрания с мандат от две години.

/2/ Решенията на ИС са задължителни за членовете, структурите и органите на Партията с изключение на Националното събрание на Партията по отношение на националната и коалиционната политика в рамките на решенията на Националното събрание.

/3/ Председателите на ПП БСДД заедно и поотделно свикват заседанията на ИС всеки месец. При искане на 1/2 от членовете на ИС, Председателите са длъжни също да свикат заседание на ИС.

/4/ Изпълнителният съвет може да взима и неприсъствени решения с не по-малко от 1/2 от членовете. Мненията и гласуването по разглежданите въпроси при неприсъствени решения се протоколират и обобщават от Националния координатор, който заверява достоверността на решението с личен подпис и печата на партията. В присъствения лист в такива случаи Националният координатор удостоверява със своя подпис обстоятелствата, при които е получен вота на отсъстващия член.

Чл.28. Изпълнителният съвет:

1. Изготвя и приема правилници по приложение на този устав.

2. Осъществява политиката на ПП БСДД според решенията на Националното събрание.

3. Подготвя и провежда кампаниите за парламентарни, президентски и местни избори и за избори на членове на Парламента на Европейския съюз.

4. Създава тематични комисии.

5. Приема в края на всяка година План за действие на Партията, предложен от Председателите.

6. Приема свой бюджет, който отчита пред Националното събрание.

7. Определя квотните принципи за органите.

8. Свиква редовните и извънредните заседания на Националното събрание.

9. Взима решения с единодушие (консенсус) по изпълнение на коалиционната политика съобразно принципите, определени от Националното събрание.

10. Избира Национален координатор.

11. Свиква най-малко веднъж на 6 месеца Национално съвещание на местните, на регионалните и зоналните координатори.

12. Определя Национален изборен щаб за национални и европейски парламентарни избори.

13. Приема протоколно решение за участие в избори и за формиране на кандидатски листи.

14. Издига кандидатури за парламентарни, президентски и местни избори и за избори на членове на Парламента на Европейския съюз самостоятелно или в коалиция.

15. При необходимост Изпълнителният съвет попълва или замества членове на своя състав и на състава на Контролния съвет.

Чл.29. Председателите на ПП БСДД са членове и съпредседатели на ИС и :

1. Представляват Партията пред другите политически сили, Държавата, Общините, пред физически и юридически лица и други институции в страната и чужбина.

2. Свикват заседанията на ИС.

3. Подготвят отчети за дейността на ИС.

4. Ръководят заседанията на ИС като може да делегират тази функция на друг присъстващ член на ИС.

5. Отговарят за изпълнението на Плана за действие на Партията пред Изпълнителния съвет и пред Националното събрание и изготвят шестмесечен отчет за изпълнението му.

6. Назначават администрацията на ПП БСДД.

Чл.30. Националният координатор:

1. Съдейства на Председателите по организационните въпроси.

2. Активно работи по привличане на членове на Партията и създаване на организации в местните структури-общините.

3. Координира и подпомага дейността на местните организации, на регионалните и зоналните координатори чрез осигуряване на достъп до основни партийни документи и предоставяне на организационни данни.

4. Организира архивирането на цялата документация на ПП БСДД и поддържа базата с лични данни на членовете на ПП БСДД.

5. Отговаря за организирането на общите мероприятия на ПП БСДД.

6. Осъществява контакти по организационни въпроси с други партии.

7. Отговаря за подаване в съда на необходимите документи за регистрация на ПП БСДД.

 

VІІ. ЗОНАЛНИ ОРГАНИ

Чл.31. /1/ Зоналните органи се създават за осъществяване на функциите на зоналната структура на ПП БСДД.

/2/ Зоналният съвет е в състав от десет членове, които са зоналните координатори, с мандат от две години.

/3/ Заседанията на Зоналния съвет се свикват от председателя, избран от членовете му с единодушие (консенсус) при кворум повече от половината от членовете с право на глас.

/4/ При липса на кворум в обявения начален час, се изчаква един час и заседанието се провежда при наличие на минимум 1/2 от членовете, имащи право на глас.

/5/ Допустимо е участие в Зоналния съвет чрез конферентна връзка, по електронен път, след надлежна идентификация на участниците.

/6/ Зоналният съвет може да взима и неприсъствени решения с не по-малко от 1/2 от членовете при наличие на извънредни и/или неотложни обстоятелства. Мненията и гласуването по разглежданите въпроси при неприсъствени решения се протоколират и обобщават от председателя, който заверява достоверността на решението с личен подпис и печата на партията. В присъствения лист в такива случаи председателят удостоверява със своя подпис обстоятелствата, при които е получен вотът на отсъстващия член.

Чл.32. Обособяват се 10 (десет) зони по природно-географски принцип с отчитане на специфични икономически характеристики.

Чл.33. Всяка зона се ръководи и организира от зонален координатор, определен от Изпълнителния съвет с мандат две години в съответствие с Устава на ПП БСДД.

Чл.34. Изпълнителният съвет приема Правилник за организацията и дейността на зоналните органи.

 

VІІІ. РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИ

Чл.35. /1/ Регионалните органи се създават за осъществяване на функциите на регионалната структура на ПП БСДД.

/2/ Регионалния съвет е в състав от десет членове за всяка отделна Зона, които са регионалните координатори, с мандат от две години.

/3/ Заседанията на Регионалния съвет се свикват от председателя, избран от членовете му с единодушие (консенсус) при кворум повече от половината от членовете с право на глас.

/4/ При липса на кворум в обявения начален час, се изчаква един час и заседанието се провежда при наличие на минимум 1/2 от членовете, имащи право на глас.

/5/ Допустимо е участие в Регионалния съвет чрез конферентна връзка, по електронен път, след надлежна идентификация на участниците.

/6/ Регионалният съвет може да взима и неприсъствени решения с не по-малко от 1/2 от членовете при наличие на извънредни и/или неотложни обстоятелства. Мненията и гласуването по разглежданите въпроси при неприсъствени решения се протоколират и обобщават от председателя, който заверява достоверността на решението с личен подпис и печата на партията. В присъствения лист в такива случаи председателят удостоверява със своя подпис обстоятелствата, при които е получен вотът на отсъстващия член.

Чл.36. Обособяват се по 10 (десет) региона за всяка обособена зона според природно-географските характеристики в съответната зона.

Чл.37. Всеки регион се ръководи и организира от регионален координатор, определен от Изпълнителния съвет с мандат две години в съответствие с Устава на ПП БСДД.

Чл.38. Изпълнителният съвет приема Правилник за организацията и дейността на регионалните органи.

 

ІX. МЕСТНИ ОРГАНИ

Чл.39. Местните органи осъществяват функциите на ПП БСДД в местните структури, формирани съобразно административни единици на териториален принцип, а именно в общините.

Чл.40. Местното ръководство се избира от местната организация на ПП БСДД и се състои от четирима членове в състав председател-член и още трима членове.

Чл.41. Местното ръководство:

1. Координира и ръководи дейността на местната организация.

2. Провежда политиката и изпълнява решенията на Националното събрание и на Изпълнителния съвет.

3. Информира членовете на ПП БСДД за следваната от Партията политика.

4. Събира и разходва членския внос и се отчита веднъж годишно пред събранието на местната организация за получените приходи и направените разходи.

5. Свиква и ръководи заседанията на местната организация.

6. Организира инициативи на местно ниво в съответствие с политиките на ПП БСДД.

7. Предприема инициативи и участва в инициативи на регионалните и зоналните органи в съответствие с този Устав и с Правилниците, приемани от Изпълнителния съвет.

Чл.42. При подаване на оставка, напускане, отзоваване или смърт на председател на местна организация се свиква събрание за избор на нов председател в срок от една седмица.

 

X.КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Чл.43. Контролният съвет се състои от председател и още трима членове, общо четирима, избрани от Националното събрание с мандат от две години.

Чл.44. Контролният съвет изработва и приема правилник, по който работи.

Чл.45. Контролният съвет осъществява текущ и постоянен контрол като:

1. Проверява спазването на Устава и правилниците за неговото прилагане от членовете на Партията, от органите на партията, от зоналните, регионалните и местните структури на Партията.

2. Проверява организационната отчетност и деловодната работа на органите на Партията и на местните структури.

3. Упражнява вътрешен контрол върху изпълнението на бюджета на Партията, финансовата отчетност и имуществото на Партията.

4. Изготвя и представя годишен доклад за своята дейност за периода между две Национални събрания.

5. Поддържа справка за предложените и наложени наказания на членове на Партията, която може да представя единствено при поискване на Изпълнителния съвет.

 

XІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.46. Финансирането на ПП БСДД се осигурява от собствени средства, както и по начини предвидени в действащото законодателство.

1. Собствените средства могат да бъдат от:

- Членски внос,
- Собствени недвижими имоти,
- Дарение и завещание от физически лица при спазване на ограниченията, предвидени нормативно,
- Лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа доколкото не противоречи на действащите правни норми,
- Приходи от фондово-набиращи прояви и заеми от банки доколкото не противоречи на действащите правни норми,
- Издателска дейност, права на интелектуална собственост,
- Продажба и разпространение на печатни, аудио и аудиовизуални материали с партийно пропагандно съдържание,
- Всяка друга дейност и постъпления, разрешени от Закона за политическите партии.

2. При наличие на държавна субсидия тя се разходва в съответствие с действащото българско законодателство и съобразно процедурите във финансовия правилник на ПП БСДД.

Чл.47./1/ Размерът на членския внос и редът за неговото набиране и разходване се определя с Правилник, изработен и приет от Изпълнителния съвет.

/2/ Членовете на партията могат да правят и допълнителни доброволни вноски.

Чл.48. Разходването на финансите на ПП БСДД става по решение на Изпълнителния съвет.

Чл.49./1/ Финансовият контрол на приходите и разходите на ПП БСДД се осъществява по предвидения в закона и този Устав ред.

/2/ Членовете на ПП БСДД имат право да получават информация за състоянието на приходите и разходите в ПП БСДД чрез отправяне на запитване до Изпълнителния съвет и получаване на надлежен отговор в двуседмичен срок от деня на получаването на това запитване от Изпълнителния съвет.

 

XІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.50. /1/ Политическа партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ (ПП БСДД) се прекратява с решение на Изпълнителния съвет при:

1. Постигане на целите и задачите, описани в устава.

2. Сливане или вливане в друга партия,

3. Разделяне на две или повече партии.

4. Саморазпускане с посочване на ликвидатори.

5. Други случаи, предвидени в действащото законодателство.

/2/ Решението за прекратяване се взима от Националното събрание с единодушие (консенсус).

 

XІІІ. ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

Чл.51./1/ При свикване на заседание на национален, зонален, регионален орган или на местна структура, всички членове с право на глас, трябва да са уведомени надлежно от председателя или координатора на съответния орган или структура, освен в случаите, когато е предвидена друга процедура.

/2/ Неразделна част от решението за свикване на заседанието е дневният ред на заседанието.

/3/ За всяко заседание на орган или местна структура се води протокол и присъствен лист.

/4/ Извънредно заседание на зонален, регионален орган или местна структура може да бъде свикано, с изключение на Националното събрание, по искане на 1/2 от членовете с право на глас. Искането се отправя до председателя на съответния орган или местна структура и заседанието се свиква от него в едноседмичен срок.

Чл.52. Гласуването е явно.

Чл.53./1/ ПП БСДД декларира предоставянето на пълна гаранция за прозрачност на всички действия на органите на Партията и на Националното събрание.

/2/ Периодично, на всеки шест месеца, се провежда допитване до членовете на ПП БСДД за осъществяването на прозрачността при функциониране на Партията.

/3/ Изпълнителният съвет приема Правила за въвеждане на информационна система с данни и проследимост за резултатите от допитванията.

/4/ Предвижда се разпускане на ПП БСДД при непостигане на поставените цели и задачи.

 

XІV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.54. Учредителното събрание може да приема всички решения, които са от компетентност на Националното събрание.

Чл.55. За всички неуредени или непълно уредени въпроси в този Устав се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

XV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.56./1/ Политическа партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ (ПП БСДД) се създава в съответствие със Закона за политическите партии.

/2/ Делегатите на Учредителното събрание на ПП БСДД са членове на Партията преди записването им в зонални, регионални и местни структури.

 

Този Устав е приет единодушно от учредителите на Политическа партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“, участващи в Учредителното събрание на 13-ти декември 2015 г. и променен единодушно от Националното събрание, проведено на 22 април 2017 г.

 

Председатели ПП БСДД, Изпълнителен и Контролен съвет