Не е ли страхотно? (...за банките)

Когато банките създават парите - не правителството или данъкоплатците - банките прибират ползите от създаването им.

Когато банките изпаднат в несъстоятелност, правителството и данъкоплатците - не банките - плащат, за да покриват загубите.

Като резултат, печалбите са частна собственост, а загубите стават собственост на обществото.

Споделяйте, ако това ви се струва странно и искате да се промени.